ابزار پرش به بالا , Blog, Weblog, Persian,Iran, Farsi, Weblogs, sayberi174">

سنگراخرالزمان ابهر
 
برای ظهور امام زمان دیگرگناه نکنیم-دلیل اصلی غیبت گناه ماست.